Chelle

Tuổi: 2 tháng

Giới tính: Cái

Màu: Tabby

Giống: Scottish Fold – tai cụp

Mô tả

Chelle – mèo tai cụp scottish fold tabby cái 2 tháng

 

Chelle – mèo tai cụp scottish fold tabby cái 2 tháng

 

Chelle – mèo tai cụp scottish fold tabby cái 2 tháng

 

Chelle – mèo tai cụp scottish fold tabby cái 2 tháng

 

Chelle – mèo tai cụp scottish fold tabby cái 2 tháng

 

Chelle – mèo tai cụp scottish fold tabby cái 2 tháng