Nico

Tuổi: 2 tháng

Giới tính: Đực

Màu: Tabby

Giống: Scottish fold – tai cụp

Mô tả

Nico – mèo Scottish fold tabby sliver đực 2 tháng

 

Nico – mèo Scottish fold tabby sliver đực 2 tháng

 

Nico – mèo Scottish fold tabby sliver đực 2 tháng

 

Nico – mèo Scottish fold tabby sliver đực 2 tháng

 

Nico – mèo Scottish fold tabby sliver đực 2 tháng

 

Nico – mèo Scottish fold tabby sliver đực 2 tháng

 

Nico – mèo Scottish fold tabby sliver đực 2 tháng