Lucas

Tuổi: 2 tháng

Giới tính: Đực

Màu: Xám Xanh (Blue)

Giống: Mèo Anh Lông Ngắn – British Shorthair

Mô tả

Lucas – mèo anh lông ngắn aln xám xanh 2 tháng tuổi

 

Lucas – mèo anh lông ngắn aln xám xanh 2 tháng tuổi

 

Lucas – mèo anh lông ngắn aln xám xanh 2 tháng tuổi

 

Lucas – mèo anh lông ngắn aln xám xanh 2 tháng tuổi

 

Lucas – mèo anh lông ngắn aln xám xanh 2 tháng tuổi

 

Lucas – mèo anh lông ngắn aln xám xanh 2 tháng tuổi

 

Lucas – mèo anh lông ngắn aln xám xanh 2 tháng tuổi